ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-t, melyben a Partners Pécs Kft. tájékoztatja a Konferenciára jelentkezőket (továbbiakban: Résztvevő) a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.

AZ ÁSZF-t ”A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA” BEJELÖLÉSÉVEL A RÉSZTVEVŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELFOGADJA.

I. A Partners Pécs és a Résztvevő közötti szerződés

1. A Partners Pécs és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. Az alkalmazás a Résztvevővel ily módon létrejött írásbeli szerződés lényeges feltételeiről visszaigazolást küld a résztvevő által megadott email címre. A visszaigazolás rögzítésre és tárolásra kerül. Egyéb iktatásra nem kerül sor. A szerződéskötés nyelve magyar résztvevők tekintetében a magyar, külföldi résztvevők esetében angol.
2. A Partners Pécs és a Résztvevő között létrejött szerződésben a Partners Pécs Kft. a Résztvevő által megjelölt konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Résztvevő részére, a Résztvevő ezért részvételi díjat, a szolgáltatások konferencia honlapján, közvetlen emailben, vagy a konferencia helyszínén meghirdetett ellenértéket fizet a Partners Pécs Kft részére.
3. A Partners Pécs Kft. által az egyes konferenciák tekintetében nyújtott szolgáltatások tartalmát az egyes konferenciák honlapján található információk tartalmazzák, amely szolgáltatásokból a Résztvevő az alkalmazáson keresztül, önkéntesen választhatja ki az általa igényeltet. A konferencia honlapja tartalmazza az adott konferencia szolgáltatásaira szóló lemondási feltételeket is, kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassa el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alkalmazáson megrendelt szolgáltatások, annak ellenértéke, és a konferencia honlapján található lényeges feltételek (pl.lemondási feltételek), továbbá a Résztvevő általi megrendelés és annak visszaigazolása jelen ÁSZF részét, így az elektronikus szerződés részét képezik. Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a lemondási feltételek eltérhetnek az általánosan megszokott gyakorlattól.
4. PARTNERS PÉCS KFT. szolgáltatásának nyújtásához alvállalkozókat vesz igénybe. Szolgáltatása közvetített szolgáltatást tartalmazhat. A közvetített szolgáltatások a végszámlán kerülnek feltüntetésre.
5. A fizetés történhet Interneten keresztül, az OTP Bank hivatalos, saját üzemeltetésű rendszerében, illetve amennyiben az adott kártya nem alkalmas online fizetésre a kártyaszám egyéb módon történő megadásával (ún. mail orderrel). Banki átutalás, esetleg konferencia helyszínén személyes fizetés is lehetséges készpénzzel vagy bankkártyával. A szolgáltatási csomag bejelölését követően az alkalmazás pro forma számlát generál, amely alapján a fizetés teljesíthető. A fizetendő tételeket a Díjbekérő levél (PRO FORMA számla) tartalmazza. A fizetés teljesítéséről a Partners Pécs Kft. a Résztvevő részére előlegszámlát állít ki, mely szigorú számozású számviteli bizonylatnak minősül. A résztvevő végszámlája a konferencián kerül átadásra, amennyiben a résztvevő másképp nem rendelkezik. A végszámla minden esetben tartalmazza a közvetített szolgáltatások mértékét. 6. A Résztvevő szerződéstől való elállásra, a szerződés felmondására a konkrét konferencia honlapján szereplő lemondási feltételek szerint jogosult.
7. A PARTNERS PÉCS KFT. és a Résztvevő között a fentiek szerint létrejött szerződés határozott időre, a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatás/ellenszolgáltatás teljesítéséig tart (a konferencia vége). Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel és írásban (email és annak visszaigazolása) bármikor módosíthatják.
8. A PARTNERS PÉCS KFT. a szakmai szervezők megbízása alapján, a konferencia és a szakma népszerűsítése érdekében a konferencián kép- és hangfevételt készít vagy készíttet alvállalkozókhoz és ezt elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. Az ÁSZF elfogadásával a résztvevő hozzájárul a személyiségi jogait nem sértő kép- és hangfelvétel készítéséhez és kizárólag a konferencia népszerűsítése, ismertetése céljából történő nyilvánossá tételéhez. Amennyiben a résztvevő nem szeretné, hogy róla képek készüljenek a rendezvény során, ezt a regisztrációja során jelölheti. PARTNERS PÉCS KFT. igyekszik az ilyen kéréseket figyelembe venni, ezért az ilyen résztvevőket eltérő színű névkitűzővel különböztetheti meg. Mindezen intézkedések ellenére is elképzelhető, hogy felvétel kerül nyilvánosságra, ilyen esetben a szervezők számára küldött e-mailben a kívánt képet PARTNERS PÉCS KFT. haladéktalanul eltávolítja.
9. A PARTNERS PÉCS KFT. akkor mondhatja fel a szerződést, ha Résztvevő a szerződésben foglalt kötelezettségeit felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti, vagy a szerződés lényeges feltételét egyéb módon súlyosan megszegi.
10. Hibás teljesítésre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében foglalt rendelkezések irányadóak (különös tekintettel arra, hogy a PARTNERS PÉCS KFT. elsősorban kijavításra köteles, illetve a Résztvevő köteles a hibát azonnal a konferencia helyszínén bejelenteni a PARTNERS PÉCS KFT. számára). A Partners Pécs Kft. csak a számára felróható okokból bekövetkezett és bizonyított károkért vállal felelősséget, amely kártérítés maximális mértéke az adott konferenciára meghirdetett résztvevőre vonatkozó részvételi díj.
11. A felek között egyéni szerződésben nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF irányadó.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Pp. általános szabályok szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el az ügyben.

Pécs, 2011. március 01.


A Partners Pécs Kft. adatai:
Cég név: Partners Pécs Kft.
Alapítás éve: 1996.
adószám: 11363473-2-02
Székhely: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.